Gradska čistoća a.d. Bratunac saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

AD "GRADSKA ČISTOĆA" BRATUNAC
Broj:439/19
Datum: 09.09.2019.godine

Na osnovu čalana 41.Statuta, a u skladu sa odlukom v.d. Nadzornog odbora broj 438/19 od 09.09.2019.godine, v.d. Nadzorni odbor

SAZIVA
XIX (devetnaesta) Skupštinu akcionara
AD "Gradska čistoća" Bratunac

Sjednica Skupštine akcionara održaće se 15.10.2019.godine u prostorijama Opštine Bratunac, Trg Miloša Obilića u Bratuncu sa početkom u 11.00 časova.
Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine
2.Izbor zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje
3. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne XVIII redovne Skupštine akcionara
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora AD "Gradska čistoća" Bratunac za 2018.godinu
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju preduzeća za 2018.godinu.
7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja o poslovanju preduzeća za 2018.godinu
8. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2018.godinu
9. Razmatranje i usvajanje plana rada za 2019.godinu
10. Razmatranje i usvajanje Plana rada za period 2019.-2021.godine
11. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za 2018.godinu.
12. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izvještaja za 2019.godinu
13.Tekuća pitanja

Pozivaju se svi akcionari, pravna i fizička lica da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara. Punomoć akcionara fizičkih lica mora biti ovjerena od strane ovlaštenog organa za ovjeru potpisa i akata, a ako punomoć daje akcionar pravno lice onda ovjerava potpisom i pečatom ovlaštenog lica.
Akcionari i punomoćnici dužni su da predoče ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument. Sa sadržajem materijala koji je na dnevnom redu, zainteresovana lica mogu se upoznati u preduzeću svakog radnog dana od 14-15 časova do dana održavanja Skupštine akcionara. U slučaju da se XIX redovna Skupština akcionara ne održi zbog nedostatka kvoruma u zakazano vrijeme, ponovljena Skupština akcionara održaće se dana 22.10.2019.godine u 11,00 časova u prostorijama Opštine Bratunac sa istim dnevnim redom.


Predsjednik v.d. Nadzornog odbora
Bojan Petković, dipl. žurn.

 
Prečice: GCBR