Grawe osiguranje a.d. Banja Luka saziva 43. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Grawe osiguranje a.d. Banja Luka

Prema članu 22 Statuta Upravni odbor akcionarskog društva za osiguranje GRAWE, Banja Luka saziva

43. VANREDNU SJEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE GRAWE,
BANJA LUKA

Sjednica se održava 30.08.2019 u prostorijama Društva u Banja Luci, I Krajiškog korpusa 39 u 10.00 časova.
Za ovu Sjednicu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine;
2. Izbor zapisničara Skupštine i ovjerivača Zapisnika;
3. Izbor komisije za glasanje;
4. Usvajanje Zapisnika sa 42. Skupštine od 14.06.2019;
5. Odluka o imenovanju nezavisnog revizora za 2019. godinu;
6. Odluka o usvajanju polugodišnjih računovodstvenih izvještaja i polugodišnjen obračuna sa 30.06.2019. godine Akcionarskog društva za osiguranje GRAWE Banja Luka;
7. Razmatranje mišljenja ovlašćenih aktuara na polugodišnje računovodstvene izvještaje sa 30.06.2019. godine
8. Razmatranje Izvještaja o obavljenoj reviziji polugodišnjih računovodstvenih izvještaja GRAWE osiguranja a.d. Banja Luka sa 30.06.2019. godine
9. Razmatranje Odluke o osnivanju filijala;
10. Usvajanje Odluke o usvajanju statuta;
11. Usvajanje Odluke o usvajanju osnivačkog akta;

Banja Luka, 14. Avgust 2019.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra - Knjiga akcionara, koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 20.08.2019. godine.

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva, Banja Luka, I Krajiškog korpusa 39.

 

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Marko Mikić

 
Prečice: GRAW