KP Toplana a.d. Gradiška saziva 14. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  KP Toplana a.d. Gradiška

KOMUNALNO PREDUZEĆE
„TOPLANA" a.d. Gradiška
Broj : 01-316- 67 /2019
Datum :31.07.2019. godine

Na osnovu člana 59. Statuta KP „Toplana"a.d. Gradiška i čl. 8, 9. i 10. Poslovnika o radu Skupštine akcionara preduzeća, Nadzorni odbor Preduzeća na sjednici održnoj dana 30.07.2019. godine donosi sledeću


O D L U K U
o sazivanju četrnaeste redovne sjednice
Skupštine akcionara KP „ TOPLANA" a.d. Gradiška

I
Četrnaesta redovna sjednica Skupštine akcionara KP "Toplana" a.d. Gradiška saziva se za dan 30.08.2019. godine (petak) u prostorijama sale za sastanke grada Gradiška (broj 47) sa početkom u 13,00 časova.

II
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma četrnaesta redovna sjednica Skupštine ne održi u zakazanom terminu, ponovljena sjednica Skupštine će se održati u istim prostorijama dana 06.09.2019. godine sa početkom u 13,00 časova i sa istim dnevnim redom.

III
Javni poziv za četrnaestu redovnu sjednicu Skupštine akcionara objavit će se u dnevnom listu „EURO BLIC „ i na internet stanici Banjalučke berze.

IV
Za četrnaestu redovnu Skupštinu akcionara KP „Toplana" a.d. Gradiška, Nadzorni odbor Preduzeća predlaže sledeći

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela:
1.1. Predsjednika četnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara,
1.2. Komisije za glasanje,
1.3. Zapisničara i
1.4. Dva ovjerivača zapisnika.
2. Izvještaj Komisije za glasanje o verifikaciji mandata i donošenje Odluke o
usvajanju izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji mandata za tekuću sjednicu Skupštine akcionara.
3. Usvajanje zapisnika sa Trinaeste redovne sjednice Skupštine akcionara, održane 10.01.2019. godine.
4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna i izvještaja o poslovanju za 2018. godinu, Plana za 2019-2021. godinu i Plana za 2019.godinu.
4.1 Prijedlog Izvještaja o poslovanju KP „Toplana" a.d. Gradiška za 2018. godinu.
4.2. Izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2018. godinu KP „Toplana" a.d, Gradiška.
4.3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju dobiti za 2018. godinu.
4.4. Prijedlog Plana poslovanja KP „Toplana" a.d. Gradiška za 2019-2021 godinu.
4.5. Prijedlog Plana poslovanja KP „Toplana" a.d. Gradiška za 2019.godinu.
4.6. Mišljenje Nadzornog odbora u vezi materijala uz tačku Dnevnog reda „Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna i izvještaja o poslovanju za 2018. godinu, Plana za 2019-2021. godinu i Plana za 2019.godinu".
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnig revizora za poslovnu 2019. godinu.

V
Pravo učešće i pravo glasa na četrnaestoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara neposredno ili putem pumoćnika, odnosno predstavnika, imaju lica koja su kao akcionari, koji imaju u vlasništvu akcije Društva s pravom glasa bili upisani u Knjigu akcionara društva koja se vodi kod Centralnog registra hartije od vrijednosti a.d. Banja Luka na dan 20.08.2019. godine.

Punomoć za zastupanje, učestovanje u radu i glasanje na četrnestoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara mora biti izdana, odnosno ovjerena kod nadležnog organa, u skladu sa važećim propisima.

VI
Materijali za sjednicu Skušpštine akcionara dostupni su svakim radnim danom, od 12,00 do 14,00 časova, u prostorijama Preduzeća ili na veb sajtu grada Gradiška.

Dostavljeno:
1. Skupštini akcionara,
2. Direktoru,
3. Oglasna ploča,
4. Dnevni list,
5. Banjalučka berza,
6. Arhiva.

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Uroš Grahovac

 

 
Prečice: KPTG