UniCredit Bank a.d. Banja Luka saziva 27. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 31. stav 31.1. tačka 31.1.1. Statuta UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj S-9/17 od 13.10.2017. godine i Odluke Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka o sazivanju XXVII Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj NO-129/19 od 30.7.2019. godine, UniCredit Bank a.d. Banja Luka objavljuje

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju XXVII Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Obavještavaju se akcionari UniCredit Bank a.d. Banja Luka da će XXVII Skupština UniCredit Bank a.d. Banja Luka biti održana 3.9.2019. godine (utorak) sa početkom u 11 sati, u sjedištu UniCredit Bank a.d. Banja Luka u Banjoj Luci, na adresi Marije Bursać broj 7.
Za XXVII Skupštinu UniCredit Bank a.d. Banja Luka je utvrđen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa godišnje XXVI Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka, održane 9.4.2019. godine
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada za 2019. godinu

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka.
Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište UniCredit Bank a.d. Banja Luka najkasnije dan prije dana održavanja Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini UniCredit Bank a.d. Banja Luka ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 24.8.2019. godine.
Od dana objavljivanja ovog obavještenja o sazivanju Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka, prijedlog odluke i materijal o kojem će se odlučivati na Skupštini UniCredit Bank a.d. Banja Luka biće dostupan svim akcionarima u sjedištu UniCredit Bank a.d. Banja Luka u Banjoj Luci, u kancelariji Uprave Banke, na adresi Marije Bursać 7, svakim radnim danom od 8 do 16 časova.
Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama sjedišta UniCredit Bank a.d. Banja Luka u Banjoj Luci pola sata prije termina određenog za početak Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka.


UniCredit Bank a.d. Banja Luka

 


Prilog:


IZDR_NBLB.docm   163 KB - Latinica

Prečice: NBLB