Popovo polje a.d. Trebinje saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

POPOVO POLJE a.d. Trebinje
Upravni odbor
Broj: 67/19
Datum: 26.07.2019. god.

Na osnovu člana 48. Statuta Popovo polje a.d. Trebinje, na prvoj sjednici Upravnog odbora u 2019. godini, održanoj dana 26.07.2019. godine donesena je

ODLUKA
o sazivanju redovne sjednice Skupštine akcionara

Saziva se redovna sjednica Skupštine akcionara Popovo polje a.d. Trebinje, koja će se održati u četvrtak, 29.08.2019. godine, u 10 časova, u poslovnim prostorijama Društva, Republike Srpske 37, Trebinje.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine, održane 10.9.2018. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskom izvještaju za 2018. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti;
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Popovo polje a.d. Trebinje za 2018. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Popovo polje a.d. Trebinje za 2018. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2019. godinu;
9. Razno.

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 19.8.2019. godine.
Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, punomoć za zastupanje pravnih lica - pečatom društva i potpisom ovlašćenog lica, a punomoć data od strane akcionara koji su strani državljani, odnosno sa sjedištem van BiH - apostille pečatom.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 11 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Društvo objavljuje poziv za sjednicu Skupštine akcionara na internet stranici Banjalučke berze, Društva te u dva dnevna lista registrovana na području RS, a prijedlozi odluka i materijali za Skupštinu će biti dostupni u sjedištu Društva u redovno radno vrijeme i na sajtu Banjalučke berze.

 
Prečice: POPO