Glas Srpski - trgovina a.d. Banja Luka saziva 21. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"Glas srpski - Trgovina" a.d. Banjaluka
Ul. Skendera Kulenovića br. 93
78 000 Banjaluka
UPRAVNI ODBOR
Broj: AD-18774 /19
Datum: 24.7.2019. godine

Na osnovu člana 281. i člana 304. alineja v) Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), člana 38. Statuta "Glas srpski - Trgovina" a.d. Banjaluka br: AD-13517/12 od 29.6.2012. godine, Upravni odbor na sjednici održanoj dana, 24.7.2019. godine, donio je odluku kojom

SAZIVA

XXI redovnu sjednicu Skupštine akcionara "Glas srpski - Trgovina" a.d. Banjaluka koja će biti održana dana, 26.8.2019. godine (ponedjeljak) s početkom rada u 11.30 časova u sjedištu Društva u ulici Skendera Kulenovića br. 93, Banjaluka.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara Društva;
2. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara Društva (komisija za glasanje, zapisničar i dva ovjerivača zapisnika);
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
4. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa XX redovne sjednice Skupštine akcionara;
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2018. godinu;
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o prihvatanju izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu;
7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu;
8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu;
9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva iskazane na dan 31.12.2018. godine;
10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu;
11. Razno.

Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašćeni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan, 16.8.2019. godine.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za dan, 2.9.2019. godine, u prostorijama Društva, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom. Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.
Materijali sa dnevnim redom dostupni su svim akcionarima u sjedištu Društva u ulici Skendera Kulenovića br. 93 u Banjaluci, svakim radnim danom od 9 do 14 časova, počev od dana objavljivanja oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja Skupštine u zakazanom vremenu.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: (051) 249-813.

 
Prečice: GLST