Glas Srpske a.d. Banja Luka saziva 21. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"Glas Srpske" ad. Banjaluka
Ul. Skendera Kulenovića br.93
78 000 Banjaluka
UPRAVNI ODBOR
Broj: AD-1389 /19
Datum: 24.7.2019. godine

Na osnovu članova 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17) i člana 38. Statuta "Glas Srpske" a.d. Banjaluka br.AD-1464/12 od 29.6.2012. godine, Upravni odbor "Glas Srpske" a.d. Banjaluka na sjednici održanoj dana, 24.7.2019. godine, donio je odluku kojom

SAZIVA

XXI redovnu sjednicu Skupštine akcionara "Glas Srpske" a.d. Banjaluka, koja će biti održana dana, 26.8.2019. godine, sa početkom rada u 11 časova u prostorijama Društva u Banjaluci, ulica Skendera Kulenovića br. 93.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara Društva;
2. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara Društva (komisija za glasanje, zapisničar i dva ovjerivača zapisnika);
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
4. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa XX redovne sjednice Skupštine akcionara;
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2018. godinu;
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o prihvatanju izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu;
7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu;
8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu;
9. Razmatranje informacije o Rješenju Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj: 01-UP-31-737-3-18g/19 od 7.2.2019. godine i donošenje relevantne odluke u skladu sa istim
10. Razmatranje i donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke o pokriću gubitka na teret kapitala Društva, broj: AD-2453/18 od 26.11.2018. godine;
11. Razmatranje i donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva radi pokrića gubitka iskazanog na dan 31.12.2017. godine, broj: AD-2454/18 od 26.11.2018. godine;
12. Razmatranje i donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke o II (drugoj) emisiji akcija smanjenjem kapitala Društva bez obaveze objavljivanja prospekta, broj: AD-2455/18 od 26.11.2018. godine;
13. Razmatranje i donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
14. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva;
15. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu;
16. Razno.

Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašćeni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan, 16.8.2019. godine. U slučaju da sjednica Skupštine akcionara ne bude održana u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za dan, 2.9.2019. godine, u prostorijama Društva, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom. Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.
Materijali sa dnevnim redom dostupni su svim akcionarima u sjedištu Društva u ulici Skendera Kulenovića br. 93 u Banjaluci, svakim radnim danom od 9 do 14 časova, počev od dana objavljivanja oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja Skupštine u zakazanom vremenu.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 051/249-813.

 
Prečice: GLSS