Vodič za investitore - od čega zavisi cijena akcija na berzi


Cijena akcija direktno je vezana za ekonomske principe ponude i tražnje. Stotine ljudi koji kupuju i prodaju akcije na Berzi imaju uticaj na kretanje cijena akcija. U odnosu na ponudu i tražnju za akcijama formira se njihova cijena.

Razlog zbog kojeg investitori najčeće kupuju akcije na berzi je zarada koju mogu ostvariti. Cijene akcija mogu se kretati gore i dole. Akcionari mogu izgubiti ili zaraditi novac trgujući akcijama na Banjalučkoj berzi, u zavisnosti o toga da li će cijena akcija rasti ili padati od dana kad su je oni kupili.

Ako preduzeće čije ste akcije kupili uspješno posluje i razvija se, vrijednost akcija na berzi će vremenom rasti. Takvo kretanje akcija vlasniku omogućava da kasnijom prodajom akcija ostvari kapitalni dobitak, kao razliku između tržišne cijene akcijskog kapitala u trenutku prodaje i kupovne cijene akcijskog kapitala. Pored toga, preduzeća koja dobro posluju isplaćuju dividende. Dividenda predstavlja dobiti preduzeća koji se raspodeljuje akcionarima, a može biti isplaćena u novcu ili akcijama.

U najvećoj mjeri kretanje cijena akcija zavisi od poslovanja preduzeća. Npr. predpostavimo da kompanija X predstavi novi proizvod na tržištu. Ako proizvod bude hit, prodaja ovog proizvoda će poboljšati prihode ove kompanije. Zbog potencijala koji sada ima kompanija X, njihove akcije postaće atraktivne za investitore. Povećanje tražnje za akcijama kompanije X, kao što možemo vidjeti na slici 1, dovešće do rasta cijene ovog emitenta sa 3 KM na 4 KM po akciji.

Slika 1

Tržišna vrijednost akcija određena je očekivanjima koja imaju investitori u vezi sa poslovanjem preduzeća u budućnosti. Ako investitori učekuju visoke buduće prinose na akcije, tržišna cijena akcija biće u porastu. Teoretski posmatrano vrijednost akcija određena je sumom diskontovanih budućih prinosa od momenta kupovine pa sve do beskonačnosti.

Sa druge strane, predpostavimo da proizvod kompanije X nije prihvaćen od kupaca. Preduzeće bi od ovog poslovnog promašaja imalo povećanje troškova i pad neto dobiti, stoga bi dobar broj akcionara odlučio da proda svoje akcije. Tako bi povećanje ponude akcija a smanjenje tražnje dovelo do pada cijene akcija kompanije X.

Kada određujete cijenu akcija preduzeća koje želite kupiti bilo bi poželjno da imate u vidu cijenu akcije po kojoj se trenutno trguje.
Vaš nalog za kupovinu akcija određenog preduzeća realizovaće se kada je u sistem unesen nalog prodavca sa akcijama istog preduzeća po cijeni koja odgovara kupovnom nalogu.

Vi možete dati kupovni nalog po cijeni koja je niža od cijene po kojoj se trenutno trguje. Možete čekati sedmicu ili samo par minuta da se vaš nalog realizuje, a to će zavisiti od ponuđene cijene prodavca akcija i cijene po kojoj ste spremni da kupite akcije. Na primjer, ako ponudite cijenu koja je bliža cijeni po kojoj se trenutno trguje na tržištu kupićete akcije brže nego ako ponudite cijenu koja je znatno niža od trenutne cijene.