Žitopromet d.d. Brčko

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ZTR9-R-B

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 6.181.551 6.630.632
Tekuća sredstva 98.656 143.541
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 8.403 20.188
Aktivna vremenska razgraničenja 34
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 6.280.207 6.774.173
Pasiva
Kapital 4.239.786 4.843.175
Osnovni kapital 4.151.091 4.151.091
Rezerve 1.671.030 1.671.030
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 919.590 919.590
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 260.833
Kratkoročne obaveze 1.779.588 1.930.998
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 6.280.207 6.774.173
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 11.566 18.231
EBITDA -414.543 60.018
Amortizacija 188.042 184.145
EBIT -602.585 -124.127
Rashodi kamata 804 2.478
Dobitak prije poreza -603.389 -126.605
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -603.389 -126.605
Prosječan broj zaposlenih 3,00 3,00
Prihod po zaposlenom 3.855,33 6.077,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 198.605 504.687
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 334.237 661.577
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -135.632 -156.890
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.433.889 28.573
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.483.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -49.111 28.573
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 380.000 175.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 207.042 35.974
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 172.958 139.026
Ukupni prilivi gotovine 2.012.494 708.260
Ukupni odlivi gotovine 2.024.279 697.551
Neto priliv (odliv) gotovine -11.785 10.709
Gotovina na početku obračunskog perioda 20.188 9.480
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 8.403 20.189

Skraćeni finansijski pokazatelji [ZTR9-R-B]

P/S 72,6895
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,5742
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,3933
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 4,0344
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1983
Tržišna kapitalizacija 840.727
Prinos na aktivu (ROA) -9,24%
Prinos na kapital (ROE) -13,29%
Neto marža -5.216,92%
EBITDA marža -3.584,15%
Ukupan prihod 282.043