VP Semberija a.d. Bijeljina - u likvidaciji

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2013 2012
Aktiva
Stalna sredstva 1.160.535 1.207.513
Tekuća sredstva 59.192 141.489
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 14.414 13.847
Aktivna vremenska razgraničenja 2
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.219.727 1.349.002
Pasiva
Kapital 1.209.008 1.263.850
Osnovni kapital 432.904 432.904
Rezerve
Revalorizacione rezerve 1.019.210 1.057.149
Neraspoređeni dobitak 20.781
Rezervisanja 18.905
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 10.719 66.247
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.219.727 1.349.002
Skraćeni bilans uspjeha 2013 2012
Prihod od prodaje 150.582 636.004
EBITDA 7.238 -234.832
Amortizacija 46.979 57.943
EBIT -39.741 -292.775
Rashodi kamata 15.100 10
Dobitak prije poreza -54.841 -292.785
Porezi iz dobitka -37.938 -45.801
Neto dobitak -16.903 -246.984
Prosječan broj zaposlenih 1,00 37,00
Prihod po zaposlenom 150.582,00 17.189,30
Skraćeni bilans novčanih tokova 2013 2012
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 350.319 1.002.929
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 349.752 1.114.185
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 567 -111.256
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 48
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 2.500
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 -2.452
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 350.319 1.002.977
Ukupni odlivi gotovine 349.752 1.116.685
Neto priliv (odliv) gotovine 567 -113.708
Gotovina na početku obračunskog perioda 13.847 127.555
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 14.414 13.847