JP Vodovod i kanalizacija a.d. Rogatica - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2017 2016
Aktiva
Stalna sredstva 491.410 491.410
Tekuća sredstva 781.044 589.266
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 187.745 46.605
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 86.024 223.086
Poslovna aktiva 1.358.478 1.303.762
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 27.104 27.104
Kratkoročne obaveze 1.331.374 1.276.658
Pasivna vremenska razgraničenja 150.000
Poslovna pasiva 1.358.478 1.303.762
Skraćeni bilans uspjeha 2017 2016
Prihod od prodaje 504.962 0
EBITDA -9.088 0
Amortizacija 0 0
EBIT -9.088 0
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -9.088 0
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -9.088
Prosječan broj zaposlenih 17,00
Prihod po zaposlenom 29.703,65
Skraćeni bilans novčanih tokova 2017 2016
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 666.397
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 525.771
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 140.626 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 514
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 514 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 666.911
Ukupni odlivi gotovine 525.771
Neto priliv (odliv) gotovine 141.140 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 46.605
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 187.745