Vodovod i kanalizacija a.d. Modriča

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VIKM-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
VIKM-R-A 201524.6.2016.50.0000,0748  1.8.2016.25.7.2016.22.7.2016.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 2.199.415 2.259.705
Tekuća sredstva 866.580 803.370
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 46.636 35.706
Aktivna vremenska razgraničenja 2.469 10.761
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.065.995 3.063.075
Pasiva
Kapital 1.336.213 1.281.515
Osnovni kapital 668.218 668.218
Rezerve 41.156 38.452
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 626.839 574.845
Rezervisanja 20.813 17.735
Dugoročne obaveze 17.706 54.578
Kratkoročne obaveze 1.691.263 1.709.247
Pasivna vremenska razgraničenja 1.379.496 1.415.003
Poslovna pasiva 3.065.995 3.063.075
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 1.077.446 1.036.837
EBITDA 189.103 193.980
Amortizacija 121.203 122.293
EBIT 67.900 71.687
Rashodi kamata 2.686 7.812
Dobitak prije poreza 65.214 63.875
Porezi iz dobitka 10.516 9.787
Neto dobitak 54.698 54.088
Prosječan broj zaposlenih 36,00 35,00
Prihod po zaposlenom 29.929,06 29.623,91
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.200.835 1.184.809
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.138.142 1.121.275
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 62.693 63.534
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 22.807 37.660
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -22.807 -37.660
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 10.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 38.956 49.423
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -28.956 -49.423
Ukupni prilivi gotovine 1.210.835 1.184.809
Ukupni odlivi gotovine 1.199.905 1.208.358
Neto priliv (odliv) gotovine 10.930 -23.549
Gotovina na početku obračunskog perioda 35.706 59.255
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 46.636 35.706

Skraćeni finansijski pokazatelji [VIKM-R-A]

P/S 0,6022
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0819
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 11,8622
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,9997
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4856
Tržišna kapitalizacija 648.840
Prinos na aktivu (ROA) 1,78%
Prinos na kapital (ROE) 4,18%
Neto marža 5,08%
EBITDA marža 17,55%
Ukupan prihod 1.161.319