Sanatron a.d. Novi Grad

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
SNTN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2013 2012
Aktiva
Stalna sredstva 96.353 98.000
Tekuća sredstva 49.254 49.254
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 175.003 167.858
Poslovna aktiva 320.610 315.112
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 1.094.635 1.094.635
Rezerve 65 65
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 320.610 315.112
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 320.610 315.112
Skraćeni bilans uspjeha 2013 2012
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -5.499 -1.060.575
Amortizacija 1.646 0
EBIT -7.145 -1.060.575
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -7.145 -1.060.575
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -7.145 -1.060.575
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2013 2012
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [SNTN-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0065
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,5320
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 10.946
Prinos na aktivu (ROA) -2,25%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 0