Razvitak a.d. Dvorovi Bijeljina

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
RAZV-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 49.405 49.405
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 383 383
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 219.565 208.333
Poslovna aktiva 268.970 257.738
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 854.255 854.255
Rezerve 312 312
Revalorizacione rezerve 100 100
Neraspoređeni dobitak 1.004 1.004
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 268.970 257.738
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 268.970 257.738
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -11.232 -14.690
Amortizacija 0 0
EBIT -11.232 -14.690
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -11.232 -14.690
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -11.232 -14.690
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 112.650
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 112.650
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 112.650
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -112.650
Ukupni prilivi gotovine 112.650
Ukupni odlivi gotovine 112.650
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 383 383
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 383 383

Skraćeni finansijski pokazatelji [RAZV-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0131
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -3,8028
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 42.713
Prinos na aktivu (ROA) -4,26%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod