Prerada sa hladnjačom a.d. Zvornik - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 51.216
Tekuća sredstva 49.624
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 49.624
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 2.294.904
Poslovna aktiva 2.395.744
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 39.635 2.017.349
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 1.125
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.395.744
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.395.744
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -39.635 -141
Amortizacija 0 0
EBIT -39.635 -141
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -39.635 -141
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -39.635 -141
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 49.624 43
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -49.624 -43
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine 49.624 43
Neto priliv (odliv) gotovine -49.624 -43
Gotovina na početku obračunskog perioda 49.624 49.667
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 49.624