Inženjering a.d. Zvornik - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 265.843
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 255.958
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 3.305.056
Poslovna aktiva 3.570.899
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 4.850.759
Rezerve 213.147
Revalorizacione rezerve 1.256
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 3.570.899
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 3.570.899
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 0 -55.331
Amortizacija 0 0
EBIT 0 -55.331
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 0 -55.331
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -55.331
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.250
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 255.958 32.683
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -255.958 -28.433
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 4.250
Ukupni odlivi gotovine 255.958 32.683
Neto priliv (odliv) gotovine -255.958 -28.433
Gotovina na početku obračunskog perioda 255.958 284.391
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 255.958