Glas Srpski - trgovina a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
GLST-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 3.401.893 3.527.433
Tekuća sredstva 5.911.117 5.641.173
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.902.519 1.617.124
Aktivna vremenska razgraničenja 71.508 73.207
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 9.313.010 9.168.606
Pasiva
Kapital 4.653.349 4.161.025
Osnovni kapital 1.893.618 1.893.618
Rezerve 1.244.827 1.228.787
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 1.514.904 1.038.620
Rezervisanja 162.163 174.236
Dugoročne obaveze 693.806 754.005
Kratkoročne obaveze 3.803.692 4.079.340
Pasivna vremenska razgraničenja 11.956
Poslovna pasiva 9.313.010 9.168.606
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 25.276.577 26.510.810
EBITDA 744.785 527.642
Amortizacija 193.186 204.153
EBIT 551.599 323.489
Rashodi kamata 262 2.709
Dobitak prije poreza 551.337 320.780
Porezi iz dobitka 3.879 4.166
Neto dobitak 547.458 316.614
Prosječan broj zaposlenih 290,00 309,00
Prihod po zaposlenom 87.160,61 85.795,50
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 37.903.339 38.807.121
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 37.578.210 39.065.357
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 325.129 -258.236
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 8.688 11.262
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 48.422 101.383
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -39.734 -90.121
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 37.912.027 38.818.383
Ukupni odlivi gotovine 37.626.632 39.166.740
Neto priliv (odliv) gotovine 285.395 -348.357
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.617.124 1.965.481
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.902.519 1.617.124

Skraćeni finansijski pokazatelji [GLST-R-A]

P/S 0,0599
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,2891
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 2,7671
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,4574
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3255
Tržišna kapitalizacija 1.514.894
Prinos na aktivu (ROA) 5,92%
Prinos na kapital (ROE) 12,42%
Neto marža 2,17%
EBITDA marža 2,95%
Ukupan prihod 25.658.058