Duvan a.d. Bijeljina

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
DUVN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 2.316.967 2.383.405
Tekuća sredstva 5.114.733 3.383.489
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 226.501 87.982
Aktivna vremenska razgraničenja 3.153 3.247
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 7.431.700 5.766.894
Pasiva
Kapital 5.406.168 5.303.905
Osnovni kapital 4.951.658 4.951.658
Rezerve 51.844 46.258
Revalorizacione rezerve 134.036 143.495
Neraspoređeni dobitak 268.630 162.494
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.025.532 462.989
Pasivna vremenska razgraničenja 84.538 84.538
Poslovna pasiva 7.431.700 5.766.894
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 2.513.822 2.467.827
EBITDA 218.988 217.427
Amortizacija 82.297 75.038
EBIT 136.691 142.389
Rashodi kamata 29.537 11.436
Dobitak prije poreza 107.154 130.953
Porezi iz dobitka 4.891 21.500
Neto dobitak 102.263 109.453
Prosječan broj zaposlenih 11,00 11,00
Prihod po zaposlenom 228.529,27 224.347,91
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.740.152 3.324.656
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.601.633 3.264.960
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 138.519 59.696
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 3.740.152 3.324.656
Ukupni odlivi gotovine 3.601.633 3.264.960
Neto priliv (odliv) gotovine 138.519 59.696
Gotovina na početku obračunskog perioda 87.982 28.286
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 226.501 87.982

Skraćeni finansijski pokazatelji [DUVN-R-A]

P/S 0,3940
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0207
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 9,6842
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0918
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1832
Tržišna kapitalizacija 990.332
Prinos na aktivu (ROA) 1,55%
Prinos na kapital (ROE) 1,91%
Neto marža 4,07%
EBITDA marža 8,71%
Ukupan prihod 3.740.152