Duvan a.d. Bijeljina

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
DUVN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 2.443.458 2.316.967
Tekuća sredstva 4.835.477 5.114.733
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 41.594 226.501
Aktivna vremenska razgraničenja 3.823 3.153
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 7.278.935 7.431.700
Pasiva
Kapital 5.410.485 5.406.168
Osnovni kapital 4.951.658 4.951.658
Rezerve 52.108 51.844
Revalorizacione rezerve 124.576 134.036
Neraspoređeni dobitak 282.143 268.630
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.868.450 2.025.532
Pasivna vremenska razgraničenja 84.538
Poslovna pasiva 7.278.935 7.431.700
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 2.594.277 2.513.822
EBITDA 155.819 218.988
Amortizacija 83.976 82.297
EBIT 71.843 136.691
Rashodi kamata 66.580 29.537
Dobitak prije poreza 5.263 107.154
Porezi iz dobitka 0 4.891
Neto dobitak 5.263 102.263
Prosječan broj zaposlenih 12,00 11,00
Prihod po zaposlenom 216.189,75 228.529,27
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.642.409 3.740.152
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.827.316 3.601.633
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -184.907 138.519
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 2.642.409 3.740.152
Ukupni odlivi gotovine 2.827.316 3.601.633
Neto priliv (odliv) gotovine -184.907 138.519
Gotovina na početku obračunskog perioda 226.501 87.982
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 41.594 226.501

Skraćeni finansijski pokazatelji [DUVN-R-A]

P/S 0,3817
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0011
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 188,1686
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0927
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1830
Tržišna kapitalizacija 990.332
Prinos na aktivu (ROA) 0,07%
Prinos na kapital (ROE) 0,10%
Neto marža 0,20%
EBITDA marža 6,01%
Ukupan prihod 2.642.409