Čistoća a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
CIST-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
CIST-R-A 2006   350.1630,0400 5.6.2007.1.6.2007.
CIST-R-A 2005   276.5390,0326 30.6.2006.27.6.2006.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 15.502.552 16.144.996
Tekuća sredstva 3.987.215 2.963.895
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 454.694 486.772
Aktivna vremenska razgraničenja 39.131 50.458
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 19.489.767 19.108.891
Pasiva
Kapital 17.682.020 17.274.632
Osnovni kapital 9.603.944 9.603.944
Rezerve 58.966 22.815
Revalorizacione rezerve 6.430.785 6.491.371
Neraspoređeni dobitak 1.588.325 1.156.502
Rezervisanja 123.417 95.343
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.684.330 1.738.916
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 19.489.767 19.108.891
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 10.090.075 9.770.011
EBITDA 1.629.664 1.926.134
Amortizacija 1.076.651 1.108.223
EBIT 553.013 817.911
Rashodi kamata 488 40.920
Dobitak prije poreza 552.525 776.991
Porezi iz dobitka 145.137 119.294
Neto dobitak 407.388 657.697
Prosječan broj zaposlenih 230,00 202,00
Prihod po zaposlenom 43.869,89 48.366,39
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 12.130.166 12.943.581
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 11.627.720 12.666.410
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 502.446 277.171
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 155.398 2.518.805
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 689.922 2.440.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -534.524 78.805
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 4.250.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 4.250.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 12.285.564 19.712.386
Ukupni odlivi gotovine 12.317.642 19.356.410
Neto priliv (odliv) gotovine -32.078 355.976
Gotovina na početku obračunskog perioda 486.772 130.796
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 454.694 486.772

Skraćeni finansijski pokazatelji [CIST-R-A]

P/S 0,5330
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0424
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 13,2017
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,8411
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3042
Tržišna kapitalizacija 5.378.209
Prinos na aktivu (ROA) 2,11%
Prinos na kapital (ROE) 2,33%
Neto marža 4,04%
EBITDA marža 16,15%
Ukupan prihod 10.907.227