Zlatibor GP a.d. Bijeljina - u stečaju [ZLTB-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2006. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -65,06%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -2,35%
Prinos na stalna sredstva (ROFA)
Operativna marža -74,15%
Marža prije poreza -97,22%
Neto marža -98,56%
EBITDA marža -75,17%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 1.254
Free Cashflow 0
EBIT -27.340
EBITDA -27.340
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija
Vrijednost preduzeća (EV)
Neto dug 1.462.822
EV / Tržišna kapitalizacija
Ukupne obaveze/ EV
Neto dug / EV
EV / EBIT
EV / EBITDA
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
Prihodi od prodaje po akciji 0,0950
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,3780
Racio tekuće likvidnosti 1,0254
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 51.790
Sredstva / Kapital 40,4047
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0239
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0606
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0638
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,9784
Pokrivenost kamata -3,2146
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0971
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 39,4047
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,9753