Trudbenik a.d. Doboj - u stečaju [TRDB-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2018. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -1,63%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -0,77%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -1,03%
Operativna marža -129,81%
Marža prije poreza -122,57%
Neto marža -250,44%
EBITDA marža -250,42%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 0,0199
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,0001
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,0001
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih
Free Cashflow 1.152
EBIT -144.822
EBITDA -144.822
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 1.565.622
Vrijednost preduzeća (EV) 11.537.526
Neto dug 9.971.904
EV / Tržišna kapitalizacija 7,3693
Ukupne obaveze/ EV 0,8652
Neto dug / EV 0,8643
EV / EBIT -79,6669
EV / EBITDA -79,6669
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -9,25%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,1063
Prihodi od prodaje po akciji 0,0029
P/S 27,0724
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,2711
Racio tekuće likvidnosti 0,3550
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih
Sredstva / Kapital 1,6776
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 115,2000
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0031
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0284
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0217
Prihodi od prodaje / Radni kapital -0,0091
Pokrivenost kamata -15.001,0000
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7433
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0078
Ukupne obaveze / Kapital 0,6776
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,4039