Sokolac a.d. Sokolac - u stečaju [SKLC-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2008. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -22,53%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -11,72%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -12,42%
Operativna marža -3.838,99%
Marža prije poreza -4.282,93%
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 0
Free Cashflow -62.812
EBIT -293.321
EBITDA -293.321
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija
Vrijednost preduzeća (EV)
Neto dug 1.501.477
EV / Tržišna kapitalizacija
Ukupne obaveze/ EV
Neto dug / EV
EV / EBIT
EV / EBITDA
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
Prihodi od prodaje po akciji
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,0946
Racio tekuće likvidnosti 0,0995
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 77.277
Sredstva / Kapital 2,1768
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0000
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0000
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata -9,5135
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 1,1768
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,5406