Sintetik a.d. Banja Luka - u stečaju [SINT-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2011. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -1,96%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -1,35%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -1,45%
Operativna marža -248,56%
Marža prije poreza -248,56%
Neto marža -428,70%
EBITDA marža -428,70%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 1.299
Free Cashflow 0
EBIT -133.683
EBITDA -133.683
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 1.471.835
Vrijednost preduzeća (EV) 4.615.624
Neto dug 3.143.789
EV / Tržišna kapitalizacija 3,1360
Ukupne obaveze/ EV 0,6823
Neto dug / EV 0,6811
EV / EBIT -34,5266
EV / EBITDA -34,5266
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -9,08%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,2176
Prihodi od prodaje po akciji 0,0032
P/S 47,1999
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,1028
Racio tekuće likvidnosti 0,2377
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 413.066
Sredstva / Kapital 1,4656
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0031
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0767
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,1107
Prihodi od prodaje / Radni kapital -0,0136
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,6894
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0198
Ukupne obaveze / Kapital 0,4656
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,3177