Imako a.d. Banja Luka [IMAK-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2018. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 0,06%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 0,05%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 0,05%
Operativna marža 11,31%
Marža prije poreza 1,05%
Neto marža 1,33%
EBITDA marža 44,24%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 24.263
Free Cashflow 0
EBIT 31.582
EBITDA 75.138
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 146.362
Vrijednost preduzeća (EV) 754.848
Neto dug 608.486
EV / Tržišna kapitalizacija 5,1574
Ukupne obaveze/ EV 0,8067
Neto dug / EV 0,8061
EV / EBIT 23,9012
EV / EBITDA 10,0462
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0008
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) 64,7905
P/E 52W High 64,7905
P/E 52W Low 64,7905
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade 1,54%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,0356
Prihodi od prodaje po akciji 0,0592
P/S 0,8618
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 1,9781
Racio tekuće likvidnosti 2,5639
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 673.797
Sredstva / Kapital 1,1482
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0361
Prihodi od prodaje / Zalihe 1,4744
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,4862
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,5733
Pokrivenost kamata 0,4263
Altman Z-Skor 0,3105
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4313
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,1021
Ukupne obaveze / Kapital 0,1482
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,1291