Hidrogradnja GIK a.d. I Sarajevo - Pale - u stečaju [HIDR-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2011. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE)
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -17,93%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -101,95%
Operativna marža -165,99%
Marža prije poreza -125,99%
Neto marža -172,77%
EBITDA marža -103,19%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 4.743
Free Cashflow 524.238
EBIT -1.532.876
EBITDA -1.311.831
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 3.361
Vrijednost preduzeća (EV) 13.082.299
Neto dug 13.078.938
EV / Tržišna kapitalizacija 3.892,4353
Ukupne obaveze/ EV 1,0015
Neto dug / EV 0,9997
EV / EBIT -8,5345
EV / EBITDA -9,9725
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -65.350,66%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
Prihodi od prodaje po akciji 0,0378
P/S 0,0026
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,1139
Racio tekuće likvidnosti 0,2343
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 48.887
Sredstva / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,1038
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,7958
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,9144
Prihodi od prodaje / Radni kapital -0,1268
Pokrivenost kamata -5,1854
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 1,0000