Građa a.d. Banja Luka - u stečaju [GRDA-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2018. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -3,34%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -3,32%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -7,47%
Operativna marža
Marža prije poreza
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 0
Free Cashflow 0
EBIT -154.387
EBITDA -154.387
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 4.352.927
Vrijednost preduzeća (EV) 2.221.851
Neto dug -2.131.076
EV / Tržišna kapitalizacija 0,5104
Ukupne obaveze/ EV 0,0103
Neto dug / EV -0,9591
EV / EBIT -14,3914
EV / EBITDA -14,3914
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -3,55%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,9568
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti
Racio tekuće likvidnosti 109,0187
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 2.286.231
Sredstva / Kapital 1,0051
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0000
Prihodi od prodaje / Zalihe
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor 114,6484
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9511
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 0,0051
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,0050