Gradnja GP a.d. Mrkonjić Grad [GRAD-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2018. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -38,53%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -14,96%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -15,15%
Operativna marža
Marža prije poreza
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 0
Free Cashflow 0
EBIT -216.637
EBITDA -216.637
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 139.601
Vrijednost preduzeća (EV) 1.130.325
Neto dug 990.724
EV / Tržišna kapitalizacija 8,0968
Ukupne obaveze/ EV 0,8797
Neto dug / EV 0,8765
EV / EBIT -5,2176
EV / EBITDA -5,2176
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -155,18%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,3075
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,0037
Racio tekuće likvidnosti 0,0187
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 482.753
Sredstva / Kapital 3,1904
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0000
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0000
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,2666
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 2,1904
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,6866