Fabrika kože Lauš a.d. Banja Luka [FKLS-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2011. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 0,11%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 0,10%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 0,11%
Operativna marža 3,74%
Marža prije poreza 3,74%
Neto marža 46,16%
EBITDA marža 695,67%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 5,0525
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,0126
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,1128
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 1.247
Free Cashflow 56.684
EBIT 5.755
EBITDA 78.047
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 388.331
Vrijednost preduzeća (EV) 868.877
Neto dug 480.546
EV / Tržišna kapitalizacija 2,2375
Ukupne obaveze/ EV 0,5785
Neto dug / EV 0,5531
EV / EBIT 150,9777
EV / EBITDA 11,1327
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0008
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) 74,9818
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade 1,33%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,0861
Prihodi od prodaje po akciji 0,0017
P/S 34,6137
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,2384
Racio tekuće likvidnosti 0,4211
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 556.730
Sredstva / Kapital 1,1115
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0022
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,1289
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,1692
Prihodi od prodaje / Radni kapital -0,0386
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor 0,4298
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,6965
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 0,1115
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,1003