Dekorativa a.d. Gacko - u stečaju [DEKO-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2006. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -3,82%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -3,01%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -3,08%
Operativna marža -2.038,75%
Marža prije poreza -2.038,75%
Neto marža -5.066,61%
EBITDA marža -5.066,61%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 108
Free Cashflow 0
EBIT -225.160
EBITDA -225.160
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija
Vrijednost preduzeća (EV)
Neto dug 1.694.917
EV / Tržišna kapitalizacija
Ukupne obaveze/ EV
Neto dug / EV
EV / EBIT
EV / EBITDA
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
Prihodi od prodaje po akciji
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,0118
Racio tekuće likvidnosti 0,0935
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 182.349
Sredstva / Kapital 1,2932
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0006
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0318
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,2144
Prihodi od prodaje / Radni kapital -0,0029
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 0,2932
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,2267