Bosanka a.d. Pale - u likvidaciji [BOSA-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2007. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -1,37%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -1,21%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -1,41%
Operativna marža -365,06%
Marža prije poreza -365,06%
Neto marža -267,42%
EBITDA marža -267,42%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 4.767
Free Cashflow 0
EBIT -12.748
EBITDA -12.748
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija
Vrijednost preduzeća (EV)
Neto dug 122.646
EV / Tržišna kapitalizacija
Ukupne obaveze/ EV
Neto dug / EV
EV / EBIT
EV / EBITDA
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
Prihodi od prodaje po akciji 0,0050
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,1580
Racio tekuće likvidnosti 1,1694
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 1.049.123
Sredstva / Kapital 1,1343
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0045
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0381
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,2139
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,2288
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9779
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 0,1330
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,1172