Telekom Srpske a.d. Banja Luka saziva 40. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

„Mtel" a.d. BANjA LUKA
UPRAVNI ODBOR-
Broj': 1-02-58223/19
Dana, 28.10.2019. godine

Na osnovu člana 19,21. i 33. Statuta Društva i člana 3. Poslovnika o radu Upravnog odbora Društva, Upravni odbordonosi:

POZIV
za XL Skupštinu akcionara Telekomunikacija Republike Srpske a.d. Banja Luka

I

XL Skupština akcionara održaće se dana 05.12.2019. godine (četvrtak) u 13:00 časova, u zgradi Mtel-a u ulici Mladena Stojanovića broj 8. Banja Luka.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXIX Skupštine akcionara.
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isplati privremene dividende.
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru člana Upravnog odbora Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.

II

Poziv za XL Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".
Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici berze, kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u Banjoj Luci u ul. Vuka Karadžića broj 2. u terminu od 9-15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 25.11.2019. godine.
Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama Mtel-a u Banjoj Luci, jedan sat prije početka Skupštine. U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati dana 06.12.2019. godine (petak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.


PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Predrag Ćulibrk

 
Prečice: TLKM