Agrokombinat a.d. Rogatica - u likvidaciji - Otvara se stečajni postupak

Izvor:  Službeni glasnik RS 29/2021

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu, stečajni sudija Dragan Borovčanin, u stečajnom postupku nad Akcionarskim društvom "Agrokombinat" Rogatica, Borička ulica broj 3, van ročišta, 22.3.2021. godine, donio je sljedeće

RJEŠENJE

Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravnog lica Akcionarskim društvom "Agrokombinat" Rogatica, Borička ulica broj 3.
Za stečajnog upravnika imenuje se Radomir Jokić iz Teslića. Kao vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 22.3.2021. godine, u 12:00 časova.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanju oglasa u "Službenom glasniku Republike Srpske" prijave svoja potraživanja Sudu u dva primjerka, sa dokazima, pozivom na broj: 61 0 008871 21 St. Uz prijavu, dužnost je da se priloži dokaz o uplaćenoj taksi na prijavu potraživanja u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ista ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM. Taksa treba da se uplati na budžetski račun javnih prihoda Banja Luka, broj: 5620990000055687, vrsta prihoda 722211, opština 085, budžetska organizacija 1088001, s tim što povjerioci koji su takse na svoje prijave potraživanja uplatili u likvidacionom postupku, nisu dužni istu ponovo platiti. Pozivaju se dužnici stečajnog dužni da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja. Pozivaju se povjerioci da uroku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava obezbjeđenja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviće se sa današnjim datumom na oglasnoj tabli ovog suda, a isti se dostavlja u JU "Službeni glasnik Republike Srpske" i Registar ovog suda. Zakazuje se ispitno ročište za 23.6.2021. godine, sa početkom u 11.00 časova, a nakon toga će se održati izvještajno ročište.


Stečajni sudija,
Dragan Borovčanin, s.r.

(61 0 St 008871 21 St-su)

 
Prečice: AGKM