Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina saziva 6. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina

NADZORNI ODBOR

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Sl. gl. RS", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Sl. gl. RS", broj 75/04 i 78/11), člana 62. a u vezi sa članom 33. Statuta AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina broj SA-1739-4/11 od 25. avgusta 2011. godine i člana 13. Poslovnika o radu Skupštine akcionara broj 1974/04 od 20. oktobra 2004. godine, Nadzorni odbor na 40. (četrdesetoj) redovnoj sjednici održanoj dana 29.marta 2021. godine donio je

ODLUKU
O SAZIVANJU 6. (ŠESTE) VANREDNE SJEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA AD „VODOVOD I KANALIZACIJA" BIJELJINA

I

SAZIVA SE 6. (šesta) vanredna sjednica Skupštine akcionara AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za dan 20. april 2021. godine sa početkom u 12,00 časova.
Sjednica će se održati u poslovnim prostorijama Upravne zgrade Društva (velika sala) u ulici Hajduk Stanka broj 20 u Bijeljini.
Ukoliko se iz opravdanih razloga 6. (šesta) vanredna sjednica ne održi u terminu iz podtačke 1. ovog tačke, ponovljena sjednica će se održati dana 27. aprila 2021. godine sa početkom u 12,00 časova.

II

Za 6. (šestu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara i to:
1.1. Komisije za verifikaciju mandata prisutnih akcionara (Komisija za glasanje);
1.2. Zapisničara;
1.3. Dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za verifikaciju mandata prisutnih akcionara;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru i imenovanju predsjednika Skupštine akcionara AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o izradi Izvještaja o nalazima činjeničnog stanja o analizi finansijskih izvještaja AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora AD „Vodovod i kanalitzacija" Bijeljina;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina, u svojstvu vršioca dužnosti;
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje 3 (tri) člana Nadzornog odbora AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina ispred akcijskog kapitala Grada Bijeljina;
8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje 3 (tri) člana Nadzornog odbor AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina ispred akcionarskog kapitala Grada Bijeljina;
9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o imenovanju Komisije za provođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje 3 (tri) člana Nadzornog odbora AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina ispred akcijskog kapitala Grada Bijeljina;
10. Tekuća pitanja;

III

ZADUŽUJE SE Uprava Društva da prijedloge odluka po predočenim tačkama dnevnog reda dostavi zastupnicima kapitala u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka sa stanjem na deseti dan prije održavanja 6. (šeste) vanredne sjednice Skupštine akcionara odnosno sa stanjem na dan 10.april 2021. godine u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Društva.
Uvid u materijale zainteresovani mogu ostvariti svakog radnog dana od 08:00 - 12:00 časova u poslovnim prostorijama Društva (Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove, kancelarija broj 27) počev od dana objavljivanja ove Odluke pa do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se arhivira u Knjigu odluka Nadzornog odbora.
Ova Odluka se bez prekida objavljuje na službenoj internet stranici banjalučke berze i internet stranici Društva, oglasnoj tabli Društva i u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.

 

Broj: NO-674-2/21
Dana, 29. marta 2021. godine
Bijeljina


PREDSJEDNIK
Mr Škorić Miroslav

 
Prečice: VKBJ