JP komunalno a.d. Pale saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

JAVNO PREDUZEĆE "KOMUNALNO" a.d.Pale
Ul. Trifka Grabeža br.9,71420 Pale
Broj: 223/21.
Datum: 24.03.2021.godine

Na osnovu člana 35.stav 3.Statuta Javnog preduzeća "Komunalno" a.d.Pale, Nadzorni odbor saziva

19. SKUPŠTINU AKCIONARA
JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALNO" a.d. Pale

Skupština akcionara održaće se 28.04.2021.godine (srijeda) sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Skupštine Opštine Pale.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor zapisničara, ovjerivača zapisnika i članova Komisije za glasanje
2. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 8. V anredne Skupštine akcionara održane dana 04.02.2021. godine
4. Odluka o razrješenju dužnosti članova Nadzornog odbora;
5. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora JP"Komunalno" a.d. Pale
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju preduzeća u 2020. godini
8. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja preduzeća za 2020.godinu
9. Razmatranje i davanje saglasnosti na Izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji godišnjeg obračuna za 2020.godinu
10. Razmatranje i davanje saglasnosti na Trogodišnji plan poslovanja preduzeća za 2021.,2022.,2023.godinu
11. Donošenje Odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti
12. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog vanjskog revizora
13. Tekuća pitanja

U slučaju da 19. Skupština akcionara zbog nedostatka kvoruma ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena Skupština akcionara održaće se 05.05.2021. godine
( srijeda), u isto vrijeme na istom mjestu i sa istim Dnevnim redom.
Uvid u materijale za ovu Skupštinu može se izvršiti svakog radnog dana u pravnoj
službi Preduzeća u vremenu od 8 do 14 časova.


PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Njegoš Poljaković s.r.

 
Prečice: KPPL