Brčko - gas osiguranje d.d. Brčko saziva 67. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj : 05-14/21 UO
Datum : 04.03.2021. godine

Na osnovu člana 224. Zakona o preduzećima Brčko distrikta Bosne I Hercegovine -prečišćen tekst ("Službeni glasnik Brčko distrikta BIH" broj 49-11) i člana 47. Statuta Dioničkog društvaza osiguranje "Brčko gas osiguranje" Brčko, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 04.03.2021. godine donosi:

ODLUKA
o sazivanju 67. redovne sjednice Skupštine dioničara „Brčko gas osiguranje" DD Brčko

Saziva se 67. redovna sjednica Skupština dioničara „Brčko gas osiguranje" dd Brčko koja će se održati dana 20.04.2021. godine (utorak) sa početkom u 10.00 časova.
Zasjedanje Skupštine dioničara održaće se u prostorijama sjedišta „ Brčko gas osiguranje" dd u Brčkom, Banjalučka 8.
Za zasjedanje Skupštine utvrđuje se sledeći dnevni red:

- Imenovanje radnih tijela skupštine: presjedavajućeg Skupštine, zapisničara i verifikacione komisije;
- Usvajanje Zapisnika sa 66. Skupštine dioničara
- Razmaranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog i izvještaja o poslovanju „Brčko gas osiguranja" dd Brčko za 2020. godinu
- Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju konačne ocijene i mišljenja ovlaštenog aktuara na finansijske izvještaje i godišnji izvještaj o poslovanju „Brčko gas osiguranja" dd za 2020. godinu,
- Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Brčko gas osiguranja dd Brčko za 2020.godinu,
- Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti „Brčko gas osiguranje" dd Brčko za 2020. Godinu
- Donošenje odluke o isplati dividende
- Razno

Pozivaju se svi dioničari da lično ili putem svog punomoćnika učestvuju u radu sjednice Skupštine. Punomoć o zastupanju dioničari dostavljaju na adresu sjedišta „Brčko gas osiguranja" dd u Brčkom, Ulica Banjalučka 8, Služba za opšte, pravne i kadrovske poslove najkasnije tri (3) dana prije održavanja sjednice Skupštine dioničara. Pravo učešća na sjednici Skupštine imaju dioničari koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti Brčko distrikta BiH 30 dana prije održavanja sjednice.
Uvid u materijal za ovu sjednicu Skupštine dioničari mogu izvršiti u sjedištu Brčko gas osiguranja dd u Brčkom, Ulica Banjalučka 8, svakog radnog dana od 08.00 do 16.00 časova. U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica skupštine dioničara održaće se 05.05.2021. godine na istom mjestu sa početkom u 10.00 sa istim dnevnim redom.

 

UPRAVNI ODBOR
Predsjednik Milošević Miladin

 
Prečice: BGO9