Komercijalna banka a.d. Banja Luka saziva 14. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Komercijalna Banka AD Banja Luka
Ulica Jevrejska br. 69, Banja Luka
Nadzorni odbor

Na osnovu člana 54. Zakona o bankama RS (Sl. glasnik RS broj 04/17, 19/18 i 54/19), člana 20. Statuta Komercijalne Banke AD Banja Luka, Nadzorni odbor Banke dana 12.02.2021. godine

SAZIVA

14. (četrnaestu) vanrednu sjednica Skupštine akcionara Komercijalne Banke AD Banja Luka, koja će se održati dana 19.03.2021. godine (petak) u 11,00 časova u prostorijama Komercijalne Banke AD Banja Luka, Ulica Jevrejska br. 69 Banja Luka.
Za sjednicu skupštine akcionara Komercijalne Banke AD Banja Luka predlaže se sljedeći:

Dnevni red

1. Izbor predsjednika Skupštine Banke
2. Imenovanje
• Komisije za glasanje
• Akcionara koji overavaju zapisnik
• Zapisničara
3. Usvajanje zapisnika sa 13. (vanredne) sjednice skupštine akcionara
4. Razmatranje i usvajanje Odluka o razrješnju članova Nadzornog odbora Banke
5. Razmatranje i usvajanje Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Banke
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora banke i članovima Odbora za reviziju banke
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o odobravanju Ugovora sa članovima Nadzornog odbora Banke

Napomena:
Pravo učešća i pravo glasanja na Skupštini imaju akcionari koji se na listi akcionara kod Centralnog registra HOV Republike Srpske nalaze deseti dana prije datuma održavanja sjednice Skupštine odnosno akcionari koji se na listi akcionara kod Centralnog registra HOV Republike Srpske nalaze dana 09.03.2021. godine.
Saziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Banke i internet stranici berze, kao i u prostorijama Banke u Banjoj Luci u ul. Jevrejska broj 69. u terminu od 8-16 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.


Predsjednik Nadzornog odbora
Dr Vladimir Medan

 
Prečice: KMCB