Pošte Srpske a.d. Banja Luka - Izmjena dnevnog reda 1. vanredne Skupštine akcionara

Izvor:  Pošte Srpske a.d. Banja Luka

PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ
REPUBLIKE SRPSKE AD BANJA LUKA
NADZORNI ODBOR
Broj: 1.-249/21.
Dana: 24.02.2021. god

IZMJENA DNEVNOG REDA
za I vanrednu skupštinu akcionara Preduzeća u 2021.godini,
koja je zakazana za 26.02.2021. godine (petak)

Na osnovu člana 43. stav (1) tačka g) Statuta Preduzeća za poštanski saobraćaj a.d. banja Luka (Prečišćeni tekst), Rješenja Okružnog privrednog suda u Banjaluci broj 57 0 V 134753 21 V od 22.02.2021. godine kojim se nalaže Nadzornom odboru Preduzeća da izvrši izmjenu i dopunu Dnevnog reda I vanredne Skupštine akcionara Preduzeća u 2021. godini , Odluke o sazivanju i utvrđivanju Dnevnog reda I vanredne Skupštine akcionara Preduzeća u 2021. godini br. 1.-249/21 od 05.02.2021 godine i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke Nadzornog odbora o sazivanju i utvrđivanju Dnevnog reda I vanredne Skupštine akcionara Preduzeća u 2021. godini br. 1.-249-1/21 od 24.02.2021. godine, Nadzorni odbor Preduzeća vrši izmjenu Dnevnog reda I vanredne Skupštine akcionara Preduzeća čije je održavanje zakazano za 26.02.2021. godine (petak), a obavještenje o sazivanju je objavljeno dana 10.02.2021.godine u dnevnom listu „Nezavisne novine" i dnevnom listu „Glas Srpske", kao i na internet - sajtu BL berze, internet - sajtu Preduzeća i oglasnoj ploči Preduzeća , kako slijedi:

MIJENJA SE tačka 8. Dnevnog reda i glasi:
„Razmatranje i usvajanje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Preduzeća"

DODAJE se nova tačka 9. koja glasi:
„Razmatranje i usvajanje odluke o imenovanju privremenog Nadzornog odbora"

 

Vezano za tačku 9. izmijenjenog Dnevnog reda, pozivaju se manjinski akcionari sa najmanje 5% glasačkih prava u Skupštini akcionara Preduzeća, da najkasnije do termina održavanja Skupštine akcionara (26.02.2021. godine sa početkom u 13:00 časova) na adresu Preduzeća dostave prijedloge kandidata za jednog člana privremenog Nadzornog odbora Preduzeća ispred manjinskih akcionara, koji treba da imaju završenu visoku stručnu spremu.

Ostali tekst obavještenja akcionarima, koji je objavljen dana 10.02.2021.godine ostaje nepromijenjen.

Novi prijedlozi odluka Skupštine akcionara za ovu tačku dnevnog reda, će biti objavljeni na internet sajtu Banjalučke berze i internet sajtu Preduzeća.


ZA NADZORNI ODBOR
Boris Dmitrašinović, dipl.ekon.

 

 

 
Prečice: POST