Nova banka a.d. Banja Luka saziva 7. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Nova banka a.d. Banja Luka

Datum: 20.02.2021.

Dana 18.02.2021. godine na I redovnoj sjednici Nadzorni odbor Banke je donio odluku o sazivanju VII vanredne sjednice Skupštine akcionara Banke.
VII vanredna sjednica Skupštine akcionara će se održati 08.03.2021. godine sa početkom u 11:00 časova, u Sali za sastanke Hotela Courtyard by Mariott Banja Luci, u Ulici Prvog krajiškog korpusa 33.
Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red:

1. Imenovanje radnih tijela Skupštine akcionara Banke:
a. Predsjedavajućeg Skupštine
b. Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika
c. Odbora za glasanje
2. Verifikacija Zapisnika sa VI vanredne sjednice Skupštine Nove banke, održane dana 01.10.2020. godine
3. Razmatranje prijedloga odluke o XXXI emisiji hartija od vrijednosti/XXIV emisiji redovnih (običnih) akcija javnom ponudom i uključivanju istih u stavke osnovnog kapitala Banke
4. Razmatranje prijedloga odluke o povećanju akcionarskog kapitala Banke
5. Razmatranje prijedloga odluke o IV izmjenama i dopunama Statua Banke
6. Tekuća pitanja

Akcionar ili grupa akcionara koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine najkasnije pet dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.
Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni lično ili putem punomoćnika, akcionari sa više od 50% akcija sa pravom glasa. Punomoćnik akcionara mora imati ovlaštenje za zastupanje akcionara potpisano od strane akcionara - fizičkog lica ili zastupnika akcionara - pravnog lica i ovjereno od nadležnog organa.
Akcionari su obavezni izvršiti prijavu registracije najkasnije 30 minuta prije termina određenog za početak rada Skupštine.
Pravo glasanja u Skupštini ima akcionar koji se na listi akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka nalazio 10 dana prije datuma održavanja Skupštine, odnosno na dan 26.02.2021. godine.
Akcionari imaju pravo da, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju sjednice Skupštine, u prostorijama Banke, svakim radnim radnom od 09:00 do 15:00 časova, izvrše uvid u dokumente koji se odnose na prijedlog odluka uvršćenih u dnevni red Skupštine.
Akcionari su dužni da se prema naprijed navedenim podacima odnose sa pažnjom dobrog privrednika.
Podaci sadržani u ovom Izvještaju su potpuni, vjerodostojni i tačni.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Goran Radanović

 


Prilog:Prečice: NOVB