Toplana a.d. Prijedor saziva 26. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Toplana a.d. Prijedor

„TOPLANA" a.d. PRIJEDOR
Nadzorni odbor
Broj: 020- 446-9 /21
Dana:19.02.2021.godine

Na osnovu člana 268. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj:127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), člana 17. 18. i 42. Statuta „Toplana" a.d. Prijedor i Odluke Nadzornog odbora broj: 020-446-8/21 od 19.02.2021. godine, Nadzorni odbor „Toplana" a.d. Prijedor

SAZIVA
DVADESET ŠESTU VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA „TOPLANA" a.d. PRIJEDOR
za dan 10.03.2021. godine (srijeda)
sa početkom rada u 11 časova

Dvadeset šesta vanredna Skupština akcionara „Toplana" a.d. Prijedor održaće se u prostorijama „Toplana" a.d. Prijedor, ul. Rudnička br.66.
Za dvadeset šestu vanrednu Skupštinu akcionara „Toplana" a.d. Prijedor predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela: Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa dvadeset pete vanredne Skupštine akcionara „Toplana" a.d. Prijedor.
4. Razmatranje i donošenje odluke o razriješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora „Toplana" a.d. Prijedor.
5. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora u „Toplana" a.d. Prijedor.
6. Tekuća pitanja.


OBAVJEŠTENJE

U slučaju nemogućnosti održavanja dvadeset šeste vanredne Skupštine akcionara „Toplana" a.d. Prijedor u naznačenom terminu, ponovljena Skupština održaće se na istom mjestu sa istim dnevnim redom dana 11.03.2021. godine (četvrtak) u 11 časova.
Pod tačkama 4. i 5. predloženog dnevnog reda, predviđeno je donošenje odluke o razriješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora i donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora u „Toplana" a.d. Prijedor.
S obzirom da je proveden konkursni postupak za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u „Toplana" a.d. Prijedor, stekli su se uslovi za imenovanje članova Nadzornog odbora, a sve u skladu sa odredbama Zakona o vladinim, ministarskim i drugim imenovanjima u Republici Srpskoj, Zakona o javnim preduzećima i Statutom „Toplana" a.d. Prijedor.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za rad Skupštine u prostorijama Društva svaki radni dan od 10 - 14 časova.
Pozivaju se svi akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Punomoć davaoca punomoći fizičkom licu mora biti ovjerena od nadležnog organa, a od akcionara - pravnog lica od ovlašćenog lica u pravnom licu.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 28.02.2021. godine, odnosno na deseti dan prije dana održavanja ove Skupštine.


V.d. predsjednika
Nadzornog odbora
Velimir Smiljanić, dipl.inž. mašinstva, s.r.

 

 

 
Prečice: TPPD