Vodovod a.d. Prijedor saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Vodovod a.d. Prijedor

"VODOVOD" a.d. PRIJEDOR
- Privremeni nadzorni odbor -

Broj: 507/2021
Prijedor, 17.2.2021. godine

Na osnovu člana 272. st.4. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127 od 31. decembra 2008, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17), člana 14. i 15. Statuta Društva, uprava preduzeća na sjednici održanoj 17.2.2021. godine


S A Z I V A

vanrednu Skupštinu akcionara "Vodovod" a.d. Prijedor, koja će biti održana u utorak, 9.3.2021. godine u 13:00 časova u upravnoj zgradi preduzeća, Ulica Kozarska 87 u Prijedoru.

Za sjednicu se predlaže sljedeći


D N E V N I R E D

1. Imenovanje radnih tijela,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice,
3. Imenovanje Nadzornog odbora.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 27.2.2021. godine.

U slučaju da sjednica Skupštine ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati u utorak, 16.3.2021. godine u 13:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12-14 časova u Upravnoj zgradi "Vodovod" a.d. Prijedor, Kozarska 87 u kancelariji br. 1.

Pozivaju se predstavnici Grada Prijedor, Grupa Fortis d.o.o. Banja Luka i akcionari da lično ili putem opunomoćenika učestvuju u radu Skupštine akcionara.
Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlaštenog lica u preduzeću.

 


Predsjednik Privremenog nadzornog odbora
Rajko Drinić, dipl.ecc.

 


Prilog:


VDPR_Saziv vanredne SA.pdf   558 KB - Latinica

Prečice: VDPR