Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina saziva 61. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

MH «ERS»
MP AD TREBINJE
ZEDP «ELEKTRO- BIJELJINA» AD BIJELJINA
Broj: 1098/2021-NO/VI-6
Dana, 16.02.2021. godine .

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima i člana 44. tačka 4. Statuta MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara i Odluke Nadzornog odbora broj: 1098/2021- NO/U1-6. od 16.02.2021. godine, Nadzorni odbor Preduzeća

SAZIVA

Vanrednu Skupštinu akcionara, MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina koja je po redu 61. sjednica, koja će se održati dana 04.03.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Preduzeća u Bijeljini, ul. Majevička br.97.
Vanredna Skupština akcionara se saziva radi: usvajanja Rebalansa plana poslovanja ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2020. godini, usvajanja Plana aktivnosti na otklanjanju nepravilnosti po nalazu Glavne službe za reviziju javnog sektora.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sledeći

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 59. vanredne sjednice Skupštine akcionara od 17.12.2020. godine
5. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 60. redovne sjednice Skupštine akcionara od 28.12.2020. godine
6. Razmatranje i usvajanje Plana aktivnosti na otklanjanju nepravilnosti po nalazu Glavne službe za reviziju javnog sektora
7. Razmatranje i usvajanje Rebalansa plana poslovanja ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2020. godinu.

U slučaju da se redovna sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 04.03.2021. godine, ponovljena sjednica održaće se dana 11.03.2021. godine u 11,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa ostvaruju akcionari upisani u Centralni registar hartija od vrijednosti na dan 22.02.2021. godine i to lično ili zastupani po punomoćnicima.
Akcionari mogu glasati pisanim putem.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara nalaze se u Direkciji Preduzeća u Bijeljini, a uvid u iste se može izvršiti svakog radnog dana od objavljivanja ovog poziva do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7,00 do 15,00 časova.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara su objavljeni i na web stranici ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, www.elektrobijeljina.com
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.


NADZORNI ODBOR

 
Prečice: ELBJ