Elektrokrajina a.d. Banja Luka saziva 51. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Elektrokrajina a.d. Banja Luka

MJEŠOVITI HOLDING „ERS" MP A.D. TREBINjE
ZP „ELEKTROKRAJINA" A. D. BANjALUKA
N A D Z O R N I O D B O R
Broj: NO - 870-17b/21
Dana, 15.02.2021. godine


Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj:127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 44. Statuta Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka Nadzorni odbor Preduzeća

S A Z I V A
LI (pedeset prvu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara

LI (pedeseta prva) vanredna sjednica Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka, zakazuje se za dan 5.3.2021. godine sa početkom u 10:00 časova. Skupština će se održati u prostorijama Direkcije Preduzeća, sala za sastanke na 4. spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića br. 95.

Za sjednicu se predlaže sljedeći
D N E V N I R E D

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
2. Izbor predsjednika Skupštine, imenovanje zapisničara i ovjerača zapisnika.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa L vanredne sjednice Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o emisiji obveznica javnom ponudom.
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rebalansa Plana poslovanja za 2020. godinu.

Pozivaju se svi akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine. Punomoć davaoca punomoći - fizičkog lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a akcionara - pravnog lica od ovlašćenog lica u pravnom licu.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar sa stanjem na dan 23.2.2021. godine. Poziv o sazivanju Skupštine akcionara objavljen je na web stranici Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka www.elektrokrajina.com. Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana od 8 do 14 časova u zgradi Direkcije Preduzeća, ulica Kralja Petra I Karađorđevića br.95.
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana 12.3.2021. godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se akcionari i punomoćnici akcionara da dođu pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.


PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Darko Milunović, dipl. ekonomista

 
Prečice: EKBL