Pošte Srpske a.d. Banja Luka saziva 1. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Pošte Srpske a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 43. stav 1. tačka g) STATUTA PREDUZEĆA ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE AD BANJALUKA i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju i utvrđivanju Dnevnog reda I vanredne Skupštine akcionara Preduzeća br. 1.- 249/21 od 05.02.2021.godine, Nadzorni odbor Preduzeća, saziva

I VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

I vanredna skupština akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka u 2021.godini, održaće se dana 26.02.2021. godine (petak) u Banjoj Luci, u zgradi Uprave Preduzeća (aneks, I sprat), u Ul. kralja Petra I Karađorđevića broj 93, sa početkom u 13,00 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
2. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Godišnje skupštine akcionara Preduzeća održane 19.06.2020. godine,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada i poslovanja Preduzeća sa poslovnom politikom za 2021.godinu,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada i poslovanja Preduzeća za period 2021.-2023.godina,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa investicija Preduzeća za 2021.godinu,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa investicija Preduzeća za period 2021.-2023.godina,
8. Razmatranje neopozive ostavke člana Nadzornog odbora Željka Kovačevića i donošenje Odluke o razrješenju imenovanog,
9. Razmatranje prijedloga i donošenje sljedećih odluka:
a) Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog
odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda Republike Srpske" a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske " a.d. Banja Luka,
b) Odluka o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda Republike Srpske" a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske" a.d. Banja Luka,
v) Odluka o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda Republike Srpske" a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske" a.d. Banja Luka.

Materijali i prijedlozi odluka se objavljuju na internet -sajtu Banjalučke berze i internet- sajtu Preduzeća.
Akcionari Preduzeća imaju pravo da izvrše uvid u materijale, te prijedloge odluka za navedenu sjednicu Skupštine akcionara, u prostorijama Uprave Preduzeća svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 časova, počev od 11.02.2021. godine.
Pravni osnov za donošenje odluka i naznaka propisane većine za donošenje predloženih odluka, naznačeni su u preambuli prijedloga odluka.
Lista akcionara, koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija, a na osnovu koje se ostvaruje pravo učešća i pravo glasa na ovoj Skupštini, pribaviće se sa danom 16.02.2021.godine.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara Preduzeća, zbog nedostatka kvoruma ne održi navedenog dana, ponovljena Skupština će se održati dana 05.03.2021.godine (petak) sa istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu, a u tom slučaju, Lista akcionara koju izdaje Centralni registar, pribaviće se sa danom 23.02.2021.godine.
Pravo da učestvuju u radu sjednice imaju svi akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji imaju ovjerenu punomoć.
Obavještavaju se akcionari da su se dužni prijaviti za registraciju pola sata prije početka navedene sjednice.

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
NADZORNOG ODBORA
Jelena Vidović, dipl.pravnik

 
Prečice: POST