Drina osiguranje a.d. Milići saziva 38. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

„DRINA OSIGURANJE" AD MILIĆI
Broj: UO-19/2020
Dana, 04.02.2021. godine

Na osnovu člana 304., a u vezi člana 272. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 49. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje „ Drina osiguranje" Milići, Upravni odbor „ Drina osiguranje" AD na sjednici održanoj dana 04.02.2021. godine donosii:

ODLUKU
o sazivanju XXXVIII redovne sjednice Skupštine akcionara Društva

Saziva se XXXVIII redovna sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za osiguranje „Drina osiguranje" Milići koja će se održati dana 09.03.2021.godine ( utorak) u 13,00 časova, u prostorijama sjedišta Društva u Milićima, Ulica 9. Januar broj 4, Milići i utvrđuje se sljedeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine,
2. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
3. Izbor tri člana komisije za glasanje,
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodno održane sjednice Skupštine akcionara,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima za poslovnu 2020.godinu,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja i izvještaja o poslovanju za poslovnu 2020.godinu,
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora za poslovnu 2020. godinu,
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja ovlašćenog aktuara za 2020.godinu,
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu interne revizije za 2020.godinu sa mišljenjem Odbora za reviziju,
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna za poslovnu 2020.godinu,
11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru ovlašćenog aktuara za 2021. godinu,
12. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga odluke o izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2021. godinu,
13. Tekuća pitanja.

U slučaju da se sjednica akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 20.03.2021. godine na istom mjestu sa početkom u 13,00 časova, sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruju akcionari koji na dan 28.02.2021.godine budu upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti (deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara).
Uvid u materijal za ovu sjednicu akcionari mogu izvršiti u sjedištu „ Drina osiguranja " AD Milići, Ulica 9. Januar broj 4, Sektor za pravne poslove, svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova, a materijal za sjednicu svakom akcionaru koji to zahtijeva obezbjeđuje Društvo.


Predsjednik Upravnog odbora
mr Rajko Dukić

 
Prečice: DROS