RiTE Gacko a.d. Gacko saziva 22. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Nadzorni odbor
Broj: 01-NO-I-948/11
Gacko,03.02.2021. godine

Na osnovu člana 268. stav 1.tačka a) Zakona o privrednim društvima i člana 34. stav 3. i 4. i člana 44. Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko", AD Gacko, člana 8. i 9. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i TE Gacko",AD Gacko i Odluke o sazivanju Skupštine akcionara,broj: 01-NO-948/10 od 03.02.2021. godine, Nadzorni odbor Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje -ZP „Rudnik i TE Gacko" a.d.Gacko

SAZIVA
22 (dvadesetdrugu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje- ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko", AD Gacko

22 (dvadesetdruga) vanredna sjednica Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko", AD Gacko održaće se u velikoj sali Preduzeća u Gacku dana 23.02.2021. godine (utorak) sa početkom u 12 časova.
Za sjednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED:

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje
2. Donošenje Odluke o imenovanju radnih tijela
- predsjednika Skupštine akcionara
- zapisničara i dva ovjerivača,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 20 (dvadesete) redovne sjednice Skupštine AD
4. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka u revizorskom izvještaju Grant Thorton d.o.o. Banja Luka za 2019. godinu i prihvatanje datih preporuka,
5. Razmatranje i usvajanje Rebalansa Plana poslovanja Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko", AD Gacko za 2020. godinu,
6. Donošenje Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS", Matično preduzeće ad Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko", AD Gacko ispred malih akcionara
7. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS", Matično preduzeće adTrebinje-ZP„Rudnik i TE Gacko",AD Gacko ispred malih akcionara.
8. Tekuća pitanja

U slučaju da se zasjedanje Skupštine akcionara u nedostatku kvoruma, ne održi 23.02.2021. godine (utorak), ponovljena sjednica će se održati 02.03.2021. godine (utorak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćniku, koji budu imali taj status na dan 13.02.2021. godine.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skupštine mora biti sačinjena u skladu sa Upustvom o načinu zastupanja akcionara na Skupštini akcionara (Sl. glasnik RS, broj: 68/09 od 29.07.2009 godine).ovjerena od strane nadležnog organa.
Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjerena od strane Suda.
Potpis pismene izjave akcionara koji se opredijelio da glasa pismenim putem mora biti ovjeren od strane nadležnog organa.
Uvid u prijedlog akata materijala koji se nalaze na dnevnom redu zakazane Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Uprave Preduzeća (kancelarija Sindikata i Pravne službe) u vremenu od 7 do 15 časova.
Pozivaju se svi akcionari: fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanja pismenim putem, uzmu učešće u radu zasjedanja Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i TE Gacko", AD Gacko.
Pismene izjave „za" i „protiv" prijedloga akata koji su predmet dnevnog reda treba obavezno dostaviti osam (8) dana prije zasjedanja Skupštine na adresu Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i TE Gacko", AD Gacko.
Poziv akcionarima pravnim licima dostavlja se i posredstvom pošte sa materijalima.
Pismene izjave o glasanju bez propisane ovjere i pismene izjave prispjele putem telefaksa, koje u roku tri dana ne budu potvrđene dostavom originalne izjave, neće biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja broja glasova.


Predsjednik Nadzornog odbora
Branko Grk, dipl.inž.el.

 
Prečice: RITE