Brčko - gas osiguranje d.d. Brčko saziva 66. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj: 05-07/21 UO
Datum: 18.01.2021. godine

Na osnovu člana 224. Zakona o preduzećima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine -prečišćen tekst ("Službeni glasnik Brčko distrikta BIH" broj 49-11) i člana 47. Statuta Dioničkog društva za osiguranje "Brčko gas osiguranje" Brčko, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 18.01.2021. godine donosi:

Odluka
o sazivanju 66. redovne sjednice Skupštine dioničara „Brčko gas osiguranje" DD Brčko

Saziva se 66. redovna sjednica Skupština dioničara „Brčko gas osiguranje" dd Brčko koja će se održati dana 23.02.2021. godine (utorak) sa početkom u 10.00 časova.
Zasjedanje Skupštine dioničara održaće se u prostorijama sjedišta „ Brčko gas osiguranje" dd u Brčkom, Banjalučka 8.
Za zasjedanje Skupštine utvrđuje se sledeći dnevni red:

- Imenovanje radnih tijela skupštine: presjedavajućeg Skupštine, zapisničara i verifikacione komisije.
- Usvajanje Zapisnika sa 65. Skupštine dioničara
- Razmatranje i usvajanje plana poslovanja za poslovnu 2021. godinu
- Razmatranje i usvajanje planaposlovanja za period od 2021-2023. godine
- Tekuća pitanja

Pozivaju se svi dioničari da lično ili putem svog punomoćnika učestvuju u radu sjednice Skupštine. Punomoć o zastupanju dioničari dostavljaju na adresu sjedišta „Brčko gas osiguranja" dd u Brčkom, Ulica Banjalučka 8, Služba za opšte, pravne i kadrovske poslove najkasnije tri (3) dana prije održavanja sjednice Skupštine dioničara. Pravo učešća na sjednici Skupštine imaju dioničari koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti Brčko distrikta BiH 30 dana prije održavanja sjednice.
Uvid u materijal za ovu sjednicu Skupštine dioničari mogu izvršiti u sjedištu Brčko gas osiguranja dd u Brčkom, Ulica Banjalučka 8, svakog radnog dana od 08.00 do 16.00 časova. U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica skupštine dioničara održaće se 10.03.2021. godinena istom mjestu sa početkom u 10.00 sa istim dnevnim redom.


UPRAVNI ODBOR
Predsjednik Milošević Miladin

 
Prečice: BGO9