RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.Trebinje
Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik

Broj: 32858/20.
Datum: 31.12.2020. godine

Na osnovu člana 34. stav 3, člana 36. i člana 44. stav 1. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.Trebinje-Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik (u daljem tekstu: Preduzeće), člana 9. stav 2. tačka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Preduzeća i člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Preduzeća a shodno Odluci Nadzornog odbora Preduzeća broj: 32857/2020 od 31.12.2020. godine, Nadzorni odbor Preduzeća na svojoj 21. sjednici održanoj dana 31.12.2020. godine utvrđuje sledeći:

S A Z I V
za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća koja će se održati dana 16.02.2020. godine
(utorak) u 12,00 časova

Redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara Preduzeća održaće se dana, 16.02.2020. godine (utorak) u Ugljeviku, sala Upravne zgrade Preduzeća sa početkom u 12,00 časova.
Za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći:

D n e v n i    r e d:

1. Izbor i imenovanje predsjednika skuštine - imenuje ga skupština;

2. Izbor radnih tijela:
- komisije za glasanje - imenuje je Predsjednik skupštine;
- zapisničara - imenuje ga Predsjednik skupštine;
- dva ovjerivača zapisnika - imenuje ih Predsjednik skupštine;

3. Izvještaj Komisije za glasanje;

4. Razmatranje Zapisnika OPU 154/2020 u vezi sa Skupštinom akcionara od 22.12.2019. godine i Zapisnika OPU 173/2020 sa 2. vanredne sjednice Skupštine akcionara održane 29.12.2020. godine;

5. Razmatranje Izvještaja broj: 32734/20 od 31.12.2020. godine o realizaciji odluka i zaključaka donijetih na 2. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Preduzeća održanoj 29.12.2020. godine;

6. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora „Grant Thornton" doo Banja Luka o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2019. godinu;

7. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora „Grant Thornton" doo Banja Luka o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2019. godinu;

8. Razmatranje nekonsolidovanog Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2019. godinu u sklopu koga je Izjava o usklađenosti organizacije i djelovanja sa standardima korporativnog upravljanja;

9. Razmatranje konsolidovanog Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2019. godinu;

10. Razmatranje nekonsolidovanih Finansijskih izvještaja Preduzeća za 2019. godinu;

11. Razmatranje konsolidovanih Finansijskih izvještaja Preduzeća za 2019. godinu;

12. Razmatranje Akcionog plana za otklanjanje uočenih nedostataka u Izvještaju nezavisnog revizora „Grant Thornton" doo Banja Luka za 2019. godinu;

13. Razmatranje Odluke o pokriću gubitka Preduzeća ostvarenog na dan 31.12.2019. godine;

14. Razmatranje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća u 2019. godini;

15. Razmatranje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća u 2019. godini;

16. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o ugovorima zaključenim između Preduzeća i povezanih lica u 2019. godini;

17. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog Preduzeća i njegovih povezanih preduzeća u 2019. godini;

18. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima u 2019. godini;

19. Razmatranje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Preduzeća - prečišćen tekst OPU broj: 1838/16;

20. Razmatranje odluke o razrješenju predstavnika Preduzeća u Skupštini Društva sa ograničenom odgovornošću „Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka;

21. Razmatranje odluke o imenovanju predstavnika Preduzeća u Skupštini Društva sa ograničenom odgovornošću „Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka;

22. Upoznavanje sa Informacijom broj: 29517/20 od 25.11.2020. godine o stanju po pitanju zahtjeva/tužbi Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inžinjering d.o.o. Maribor;

23. Upoznavanje sa Informacijom broj: 31437/20 od 17.12.2020. godine u vezi tužbenih zahtjeva/parničnih postupaka između Preduzeća kao tužene strane i d.o.o. „TEREX - INŽENJERING" Bijeljina, d.o.o. „ŠICO AND COMPANY" Bijeljina i d.o.o. „CONTINENTAL" Ugljevik, kao tužilaca;

24. Tekuća pitanja.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. na dan 06.02.2021. godine.
Pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćnicima.

Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa i sadržati: podatke o vlastodavcu (vlasniku akcija) i punomoćniku; podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć; granice ovlaštenja i vrijemenu trajanja punomoći.

Ukoliko akcionar glasa pisanim putem, pisana izjava o glasanju mora biti ovjerena kod nadležnog organa.

Poziv za sjednicu Skupštine akcionara, sa svim materijalima za održavanje Skupštine akcionara, će biti objavljen na internet stranici Preduzeća www.riteugljevik.com, internet portalu Banjalučke berze, a uz navedeno Poziv za sjednicu Skupštine akcionara će biti objavljen u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine" kao i na oglasnim tablama Preduzeća odmah nakon donošenja ove odluke.
Uvid u materijale za održavanje Skupštine akcionara se može izvršiti svakog radnog dana od dana objavljivanja ove Odluke do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7-15 00 časova, u Sektoru za pravne i korporativne poslove - Služba za pravne poslove i korporativno upravljanje Preduzeća, kancelarija 105.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, da uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
U slučaju da se zakazana Skupština akcionara ne održi dana 16.02.2021. godine, ponovljena Skupština akcionara održaće se dana 23.02.2021. godine, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom i u isto vrijeme.

Član 2.
Ovaj Saziv stupa na snagu danom utvđivanja.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Mr Borislav Grubač, dipl. pravnik

 


Prilog:


AD 1 - Odluka o sazivanju.pdf   416 KB - Latinica

Prečice: RTEU