Veterinarsko stočarski centar a.d. Banja Luka saziva 17. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Veterinarsko-stočarski centar a.d. Banja Luka

VETERINARSKO-STOČARSKI CENTAR AD
Knjaza Miloša 21 BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu Odluke v.d. UO-a broj 160-4/20 od 28.12.2020.god, a u skladu sa članom 272. Zakona o privrednim društvima i članom 29. Statuta VSC-a, Upravni odbor VSC -a a.d.

SAZIVA

XVII vanrednu Skupštinu akcionara VSC a.d. Banja Luka koja će se održati 18.01.2021. g. sa početkom u 11.00 časova u prostorijama VSC-a

DNEVNI RED:

1.Izbor radnih tijela Skupštine akcionara
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
3. Donošenje Odluke o imenovanju Upravnog odbora VSC-a a.d.
4. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza između članova Upravnog odbora i Društva
5. Donošenje Odluke o razrješenju v.d. Upravnog odbora VSC-a a.d.

Pravo na Skupštini akcionari ostvaruju na osnovu Izvještaja CRHOV na dan 08.01.2021. godine. Skupštinski materijali mogu se dobiti u stručnoj službi Društva radnim danom od 08.00-14.00 časova.
Ako se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovna Skupština će se održati dana 22.01.2021. god. sa početkom u 11.00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

 

V.d. Upravnog odbora

 
Prečice: VSCE