Vodoprivreda Posavina a.d. Laktaši saziva 10. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Monet broker a.d. Banja Luka

"VODOPRIVREDA POSAVINA" a.d. Laktaši
Glamočani bb, 78250 Laktaši
Broj: 052/2020
Dana: 21.12.2020. godine

Na osnovu članova 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 59/08, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 54. Statuta "VODOPRIVREDA POSAVINA" a.d. Laktaši (u daljem tekstu: "Društvo"), Upravni odbor Društva je na sjednici održanoj dana, 21.12.2020. godine, donio odluku kojom

SAZIVA

X redovnu sjednicu Skupštine akcionara "VODOPRIVREDA POSAVINA" a.d. Laktaši koja će se održati 25.01.2021. godine (ponedeljak) sa početkom u 10:00 časova u prostorijama notara Slobodanke Gvozden, Ulica Gajeva 1, Banjaluka.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara Društva;
2. Razmatranje Zapisnika sa I vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva, održane dana 31.10.2011. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Revizorskih izvještaja Društva za poslovnu 2017, 2018. i 2019. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za poslovnu 2017, 2018. i 2019. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za poslovnu 2017, 2018. i 2019. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2017, 2018. i 2019. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Odluke u raspodjeli neraspoređene dobiti iskazane u Finansijskim izvještajima Društva za poslovnu 2019. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija na otkupioca uz plaćanje primjerene novčane naknade;
9. Verifikacija Odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu;
10. Razno.

Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari koji su upisani u knjigu akcionara na dan 15.01.2021. godine. Akcionari mogu glasati i pismenim putem, uz obavezu da svoje pismeno glasanje po tačkama dnevnog reda dostave do početka rada Skupštine Društva.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara Društva ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za isti dan, na istom mjestu, sa početkom u 14:00 časova i sa istim dnevnim redom.
Obavještenje akcionarima:
Obavještavaju se akcionari da je, u skladu sa članom 438-b. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), otkupilac STANISLAV KOLJANČIĆ sa prebivalištem u Ulici Milana Radmana 28 u Banjoj Luci, donio Odluku o otkupu akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 0.75 KM za jednu akciju
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara Društva mogu se preuzeti u prostorijama Društva, svakim radnim danom u periodu od 8:00 do 16:00 časova.

 

Upravni odbor

 
Prečice: POSA