Bemind a.d. Banja Luka saziva 3. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Eurobroker

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), kao i člana 63. Statuta „BEMIND" a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva je na sjednici održanoj 11.12.2020. godine d o n i o

SAZIV
III vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
"BEMIND" a.d. Banja Luka

I
III vanredna sjednica Skupštine akcionara "BEMIND" a.d. Banja Luka održaće se 15.01.2021. godine (petak), na adresi Karađorđeva br. 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH, sa početkom u 12:00 časova.

Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći

Dnevni red

I
1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
a) Predsjedavajućeg Skupštine,
b) Zapisničara i
c) Komisije za glasanje;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa II vanredne Skupštine akcionara;
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o promjeni pravne forme privrednog društva "BEMIND" a.d. Banja Luka iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora "BEMIND" a.d. Banja Luka;
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage Statuta "BEMIND" a.d. Banja Luka;
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju novog Osnivačkog akta za društvo sa ograničenom odgovornošću "BEMIND ASTORYA" d.o.o. Banja Luka;
8. Razno.

II
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma sjednica ne održi zakazanog dana, ponovljena Skupština će se održati isti dan 15.01.2021. godine (petak) sa početkom u 14:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom kao iz tačke 1. ovog sazivnika.

III
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara imaju akcionari koji su kao vlasnici akcija upisani u Centralnom registru na dan 05.01.2021. god. (deset dana prije održavanja Skupštine), lično, putem zastupnika ili punomoćnika.

IV
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva, Ulica Karađorđeva br. 2, 78000 Banja Luka, svakim radnim danom u periodu od 09:00 do 15:00 časova.

Ovim putem upoznajemo Vas sa činjenicom da svu dokumentaciju i sve informacije u vezi skupštine akcionara i promjenom pravne forme iz akcionarkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću možete dobiti u sjedištu Društva "BEMIND" a.d. Banja Luka, Karađorđeva br. 2, 78000 Banja Luka, ili na telefone broj +387 51 316 709.

U prilogu dnevnog reda dostavljamo materijal za sjednicu Skupštine akcionara, a naročito dokumentaciju vezanu za promjenu pravne forme Društva.

POSEBNA OBAVJEŠTENJA
U skladu sa odredbom člana 421. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) dostavljamo Prijedlog Odluke o promjeni pravne forme i Izvještaj Upravnog odbora koji objašnjava uslove, zakonsku i ekonomsku opravdanost za promjenu pravne forme, kao i opis eventualnih problema nastalih u vezi sa uslovima promjene pravne forme (napominjemo da su svi zakonski i faktički uslovi za promjenu forme Društva ostvareni te da Upravni odbor nije pronašao problem u vezi sa istim), pored navedenog dostavljamo Vam i pozitivnu Preporuku Upravnog odbora u vezi sa tačkom 4. dnevnog reda.

Zakonska nam je obaveza da Vas upoznamo da kod donošenja Odluke o promjeni pravne forme Društva, a u skladu sa članom 435. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), svi akcionari sa pravom glasa imaju pravo da ne prihvate predloženu odluku i da u slučaju donošenja odnosno izglasavanja navedene odluke, mogu iskoristiti svoje pravo nesaglasnih akcionara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) čak i akcionari koji nisu učestvovali u radu skupštine.

V
Upoznajemo Vas i sa činjenicom da će sjednici prisustvovati notar u skladu sa obavezom prema Zakonu o notarima RS. Ovo naročito zbog toga što će se na sjednici Skupštine pored Odluke o promjeni pravne forme po sili Zakona usvajati i novi osnivački akti Društva.

 

Predsjednik upravnog odbora
Romeo Valjevac

 
Prečice: BMND